Ne bëjmë të gjitha llojet dhe shkallët e zgjidhjeve të matjes nën kontratë.