Вршиме верификација (баждарење) на сите видови на ваги кои се јавни мерила. Во зависност од видот и типот на вагата и во согласност со правилата од Бирото за метрологија, вагите се верифицираат и се стекнуваат со жиг, кој е валиден една или две години.

По истекот на верификацијата, вагата која е јавно мерило, задолжително мора да се верифицира (баждари) за јавна употреба.